Sabtu, 06 Desember 2014

Makalah WawacanPANGJAJAP
Puji sareng syukur mangga urang sanggakeun ka hadirat Alloh SWT lantaran barkat rahmat-Na simkuring saparakanca tiasa ngabereskeun ieu karya ilmiah kanggo nuntaskeun pancen ti Bapa/Ibu Guru anu judulna “ WAWACAN”.
 Sholawat sareng salam mugi-mugi salamina kacurah limpahkeun ka jungjunan alam nyatana Nabi Muhammad SAW, teu hilap ka kulawargina sareng ka shahabatna sareng mudah-mudahan dugi ka urang sadayana.
            Medalna ieu makalah dipiharep tiasa ngadeudeul lumangsungna proses di ajar Basa Sunda hususna di SMA PGRI Naringgul. Eusi ieu makalah museur kana tujuan supaya mikaweruh wawacan sunda di tatar sunda anu mangrupakeun kabudayaan luhung urang sunda.
            Pamungkas, mugia ieu makalah aya mangpaatna kanggo urang husus kanggo sim kuring saparakanca

Program Kerja Pramuka PenggalangBAB I
P E N D A H U L U A N

A.   Latar Belakang
Pendidikan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, bertanggungjawab serta sehat jasmani dan rohani.
Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan kegiatan melalui jalur sekolah dan jalur luar sekolah,yaitu dengan ekstrakurikuler, jalur luar sekolah tersebut diantaranya adalah pendidikan oleh Gerakan Pramuka, yang sekarang ini ekstrakurikuler merupakan suatu kewajiban bagi semua peserta didik untuk mengikutinya
Pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di sekolah merupakan salah satu kegiatan ektrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah bersangkutan. Kegiatannya dilaksanakan melaui Gugus Depan Gerakan Pramuka yang berpangkalan di sekolah dan upaya pembinaan melalui proses kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Sebuah langkah awal dalam mencapai maksud dan tujuan Gerakan Pramuka dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam membangun dan menciptakan kader pemimpin masa depan,  maka agar pendidikan kepramukaan benar-benar dapat dilaksnakan sebaik-baiknya dan dapat menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Makalah dongengPANGJAJAP
Puji sareng syukur mangga urang sanggakeun ka hadirat Alloh SWT lantaran barkat rahmat-Na simkuring saparakanca tiasa ngabereskeun ieu karya ilmiah kanggo nuntaskeun pancen ti Bapa/Ibu Guru anu judulna “ DONGENG”.
 Sholawat sareng salam mugi-mugi salamina kacurah limpahkeun ka jungjunan alam nyatana Nabi Muhammad SAW, teu hilap ka kulawargina sareng ka shahabatna sareng mudah-mudahan dugi ka urang sadayana.
            Medalna ieu makalah dipiharep tiasa ngadeudeul lumangsungna proses di ajar Basa Sunda hususna di SMA PGRI Naringgul. Eusi ieu makalah museur kana tujuan supaya mikaweruh dongeng sunda di tatar sunda anu mangrupakeun kabudayaan luhung urang sunda.
            Pangajaran Basa Sunda dumasar kurikulum nu ayeuna langkung nyoko kana aktivitas murid. Murid dipiharep mampuh jeung nganyahokeun sarta satuluyna bisa ngadongengkeun dongeng  sunda.
            Pamungkas, mugia ieu makalah aya mangpaatna kanggo urang husus kanggo sim kuring saparakanca